Przewodnik po okolicy
kontakt@sleepway.pl

PL +48 665 304 305‬

EN +48 530 100 618

  Regulamin

   

  Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem rezerwacji i pobytu

  w Apartamentach Sleepway Apartments.  Każdy Gość zobowiązany jest do przestrzegania poniższych warunków:

  • Warunki wynajmu Apartamentów

  1. Wszystkie Apartamenty Sleepway Apartments oferowane przez Sleepway sp. z o.o. sp. k. , NIP 7822857612, REGON 382908002, Os. Stare Żegrze 34/2, 61 - 249 Poznań (zwany w dalszej części Regulaminu SW sp.z o.o sp. k.) wynajmowane są na doby.

  2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11:00.

  3. Wcześniejsze opuszczenia Apartamentu przez Klienta, z przyczyn niezależnych, nie uprawnia go do roszczenia zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

  4. Klient nie może udostępniać wynajmowanego Apartamentu osobom trzecim bez zgody SW sp.z o.o sp. komandytowa

  5. W wynajmowanym Apartamencie po godzinie 22:00 może przebywać tylko taka liczba osób, na jaką została dokonana rezerwacja. W przypadku złamania tego postanowienia regulaminu, SW sp.z o.o sp. komandytowa zastrzega sobie prawo do obciążenia osoby rezerwującej opłatą za dodatkowe osoby.

  6. We wszystkich apartamentach wnosi się o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00. Zachowanie Klientów nie powinno zakłócać spokoju innych Gości  oraz Sąsiadów wynajmowanych Apartamentów.

  7. Urządzanie imprez towarzyskich w wynajmowanym Apartamencie jest zakazane. W przypadku interwencji Policji, Straży Miejskiej, skarg ze strony mieszkańców lub administracji Obiektu, w którym znajduje się Apartament, SW sp.z o.o sp. komandytowa nałoży na Klienta grzywnę w wysokości 1500 zł. Ponadto w takim wypadku,SW sp.z o.o sp. k. ma prawo do niezwłocznego rozwiązania umowy bez zwrotu dokonanej wcześniej przez Klienta zapłaty za pobyt.

  8. Podczas okresu świąteczno-noworocznego przy każdej rezerwacji od Klientów pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500,00 zł na poczet ew. zniszczeń. W przypadku nie stwierdzenia uszkodzeń oraz niewłaściwego korzystania z apartamentu całość kaucji zwracana jest  Klientowi w dniu wymeldowania.

  9. Dostęp do internetu w Apartamentach jest bezpłatny.

  10. Klient/Klienci zobowiązani są do należytego traktowania Apartamentu tj. dbania oraz dokładnego jego zabezpieczenia (zamykanie okien i drzwi przy jego opuszczaniu). Jednocześnie zakazuje się wynoszenia wyposażenia Apartamentu na zewnątrz.

  11. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone w trakcie jego pobytu (przez Klienta osobiście, osoby trzecie przebywające z nim w mieszkaniu lub osób zaproszone przez Klienta) uszkodzenia Apartamentu, części budynku lub zaginięcia części wyposażenia Apartamentu. Klient jest zobowiązany poinformować SW sp.z o.o sp. komandytowa zaistniałych uszkodzeniach lub zniszczeniach. SW sp.z o.o sp. komandytowa ma prawo dochodzić do pokrycia strat przez osobę wynajmującą, odpowiadającą za Apartament na czas trwania rezerwacji.

  12. W apartamencie obowiązuje absolutny ZAKAZ palenia, używania ognia otwartego i zapalania świeczek, a także używania grzałek, itp. Niestanowiących wyposażenia Apartamentu.

  13. SW sp.z o.o sp. komandytowa nie odpowiada za rzeczy, przedmioty, pieniądze oraz papiery wartościowe, pozostawione przez  Klientów w Apartamencie.

  • Dokonywanie rezerwacji oraz warunki dostępu do Apartamentu.

  1. Rezerwacji wybranego apartamentu można dokonać za pomocą:

  2. a) strony sleepway.pl

  3. b) portalu Booking.com

  4. c) portalu OLX.pl

  5. d) portalu airbnb.com

  6. d) mailowo poprzez kontakt na adres: kontakt@sleepway.pl lub telefonicznie pod numerem +48 665-304-305

  7. Dokonując rezerwacji poprzez zewnętrzne portale Klient akceptuje obowiązujące tam regulaminy oraz warunki rezerwacji.

  8. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzyma numer konta bankowego, na który należy uiścić kwotę za pobyt. Całość kwoty powinna być zaksięgowana na koncie SW sp.z o.o sp. komandytowa najdalej w dniu przyjazdu. W przeciwnym razie SW sp.z o.o sp. komandytowa ma prawo domagać się przesłania potwierdzenia dokonanego przelewu. W przypadku odmowy i braku

  9. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, dokonaniu płatności , SW sp.z o.o sp. komandytowa jest zobowiązany do wysłania maila z danymi umożliwiającymi skorzystanie z Apartamentu w wybranej przez klienta lokalizacji oraz terminie.

  10. Dostęp do Apartamentu możliwy jest za pomocą systemu online, generującego indywidualne kody PIN.

  11. Warunkiem wysłania kodu PIN umożliwiającego wejście do apartamentu jest akceptacja niniejszego Regulaminu, dokonanie płatności

  12. Najpóźniej w dniu rezerwacji Klient na wskazany w rezerwacji numer telefonu i adres email otrzymuję kod PIN wejściowy do apartamentu.

  13. Kod PIN jest ważny przez cały okres trwania rezerwacji dokonanej przez Klienta.

  14. Metody płatności: przelew internetowy, rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

  • REKLAMACJE

  Podstawą do jej złożenia jest rozbieżność pomiędzy informacjami, które zawarte są:

  - w katalogu reklamowym czy na stronie internetowej www.sleepway.pl

  - w broszurach reklamowych

  - uzyskanymi od obsługi w czasie rozmowy telefonicznej lub podczas wymiany wiadomości e-mail.

  - jeśli stan, wygląd czy jakość oferowanych usług napotkany po przyjeździe odbiega od tego zaprezentowanego wcześniej, mają Państwo podstawę do złożenia reklamacji.

   

  Czas na zgłoszenie reklamacji wynosi 30 dni od daty zakończenia pobytu.

  Kwota obniżki ceny wyceniana jest według tabeli frankfurckiej

  Reklamacje należy zgłaszać listownie na adres firmy lub pod adresem mailowym kontakt@sleepway.pl .Nasza firma dopełni wszelkich starań aby jak najszybciej rozpatrzyć reklamacje.

  Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi do 14 dni.

   

  • ANULACJE:

  Pełen zwrot kosztów (do 5 dni przed przyjazdem):

  Aby uzyskać pełny zwrot kosztów zakwaterowania, anulowanie rezerwacji musi zostać dokonane na co najmniej 24 godziny przed przyjazdem, uwzględniając lokalny czas oferty (lub do godz. 15:00, jeśli godzina nie jest podana).

   

  Przykładowo: gdy przyjazd planowany jest na piątek, anulować rezerwację należy w czwartek w tym samym tygodniu.

   

  50% zwrotu kosztów (w dniu przyjazdu):

  Jeśli gość anuluje rezerwację do godziny 14:00 w dniu przyjazdu - otrzyma zwrot 50% poniesionych kosztów.

  • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

  Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Sleepway sp. z o.o. sp. komandytowa, Os. Stare Żegrze 34/2, 61 - 249 Poznań

  Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

  Dane osobowe

  1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

  2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

  3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  4. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : kontakt@sleepway.pl.

  5. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

  Zobowiązania Administratora

  1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

  2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów takich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

  3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

  Zobowiązania Hotres.pl

  1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

  2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

  3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

  4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

   • szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych

   • ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

   • zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

   • regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

  Postanowienia końcowe

  Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

  2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

  Rezerwuj